We Watch Over You

張烜睿

義守大學 物理治療學 學士

:明瀚骨科診所 物理治療師
德心復健科診所 物理治療師
沅昇復健科診所 物理治療師
2017 世界大學運動會 大會物理治療師
2017 東吳國際超級馬拉松

DNS basic A 國際認證

Bitnami